فرم سیل

دستگاه فرم سیل 

بسته بندی محصولات غذایی با دستگاه فرم سیل یکی از کم هزینه ترین روشهای بسته بندی است که در عین حال ماندگاری مناسبی نیز برای محصول فراهم کرده ودر ابعاد و اشکال متفاوت ومناسب قابل دسترسی است.

شرح کارکرد دستگاه به این شکل است:

۱-گرم کردن فیلم ظرف ساز:

در این قسمت فیلم پلیمری که ظرف از آن تهیه می شود وعمدتا از جنس ps یا pet  میباشد توسط دستگاه به حدی که قابلیت فرم پذیری داشته باشد،بسته به جنس پلیمر و ضخامت آن از ۲۰۰-۱۳۰ درجه سانتیگراد گرم می شود.

۲- فرم دهی ظروف:

در این قسمت فیلم گرم شده توسط فشار هوای مثبت وکشش مکانیکی فیلم به شکل دلخواه فرم داده شده و ظرف ساخته میشود.

۳- پرکردن (Filling):

در این قسمت ظروف ساخته شده به محل پرکن هدایت شده و از مواد مورد نظر به مقدار تعیین شده پر می شوند.

۴- دربندی با سیل حرارتی (sealing):

در این بخش از ماشین از ماشین ،ظروف پر شده با روکشی از جنس فویل آلومینیوم یا ترکیبی از فویل و پلیمر توسط حرارت و فشار مکانیکی دربندی می شوند.

۵- برش (cutting):

در این قسمت ،ظروف بسته بندی شده و از هم جدا شده ودر نقاله خروجی قرار میگیرند.

 

 نمایش فیلم